Nếu chưa được xoá án tích mà phạm tội mới, thì thời hạn để xoá án tích cũ tính từ ngày chấp hành xong bản án mới. Việc chấp hành xong bản án bao gồm việc chấp hành xong hình phạt chính, hình phạt bổ sung và các quyết định khác của bản án.

Trường hợp đã chấp hành xong hình phạt tù và hiện đang hoàn thiện tư cách đạo đức, có thể nhận nuôi con nuôi theo quy định của pháp luật.