Việc chào bán cổ phần có thể thực hiện theo các hình thức: chào bán cho các cổ đông hiện hữu; chào bán ra công chúng; chào bán cổ phần riêng lẻ.

Chào bán cổ phần riêng lẻ được hiểu là việc chào bán cố phần cho dưới một trăm nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và không sử dụng phương tiện thông tin đại chúng hoặc Internet.

Hỏi: Đề nghị Luật sư tư vấn, thủ tục chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ của công ty chứng khoán? (Hoàng Minh - Hà Nội)