Ban kiểm soát nếu phát hiện Tổng giám đốc ký kết hợp đồng kinh doanh mà vi phạm thẩm quyền thì có quyền yêu cầu Hội đồng quản trị triệu tập bất thường Đại hội đồng cổ đông.

Luật Doanh nghiệp năm 2014 đưa ra một số quy định mới góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông thiểu số như quyền tham gia cuộc họp, yêu cầu hủy bỏ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, quyền khởi kiện...

Luật Doanh nghiệp năm 2014 đưa ra một số quy định mới góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông thiểu số như quyền tham gia cuộc họp, yêu cầu hủy bỏ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, quyền khởi kiện...

Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài.

Anh (chị) có thể rút vốn khỏi công ty bằng cách yêu cầu công ty mua lại số cổ phần của anh (chị) hoặc chuyển nhượng cổ phần cho cổ đông sáng lập hoặc người khác theo quy định.

Cổ phần được tự do chuyển nhượng, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 của Luật này và Điều lệ công ty có quy định hạn chế chuyển nhượng cổ phần.

Thủ tục chuyển nhượng, tặng, bán cổ phần và trả cổ tức cho cổ đông nước ngoài được thực hiện như bình thường như cổ đông là người Việt Nam.

Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác không phải là cổ đông của Công ty để tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 140 Luật Doanh nghiệp năm 2014.

Các cổ đông phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty hoặc hợp đồng đăng ký mua cổ phần quy định một thời hạn khác ngắn hơn.

Khi cổ đông chỉ thanh toán một phần số cổ phần đã đăng ký mua, công ty được quyền bán số cổ phần chưa thanh toán và phải thực hiện thủ tục đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ và thay đổi cổ đông sáng lập trong thời hạn 30 ngày.

Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức không có quyền biểu quyết, dự họp Đại hội đồng cổ đông, đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Cổ đông phổ thông có nghĩa vụ thanh toán đủ và đúng thời hạn cổ phần cam kết mua, tuân thủ Điểu lệ và quy chế quản lý nội bộ của công ty, chấp nhành nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị.

Cổ đông phổ thông của công ty cổ phần thì không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được công ty hoặc người khác mua lại cổ phần.

Công ty cổ phần vẫn có thể chuyển nhượng cổ phần nếu đáp ứng đủ điều kiện ...

Trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ đông sáng lập khác.

Cổ đông không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được công ty hoặc người khác mua lại cổ phần.

Cổ đông sáng lập có quyền rút vốn dưới hình thức chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ đông sáng lập khác hoặc chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông.

Trong thời hạn 03 năm từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cổ đông sáng lập có quyền chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho cổ đông sáng lập khác hoặc người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông.

Trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ đông sáng lập khác.