Ngày 15/03/1989, hộ gia đình cụ Dương Ngọc Khuê được giao thửa đất 360 m2 (Biên bản bàn giao đất do Ủy ban nhân xã chứng nhận). Cụ Dương Ngọc Khuê chưa từng trả lại cho Nhà nước, nhưng thửa đất được Ủy ban nhân dân huyện Tam Nông cấp cho Ủy ban nhân dân xã Hương Nộn...