Người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 38 của Bộ luật này; người sử dụng lao động cho người lao động thôi việc do thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế hoặc do sáp nhật, hợp nhất,...

Người sử dụng lao động có trách nhiệm đào tạo lại NLĐ để tiếp tục sử dụng vào những chỗ làm việc mới; nếu không thể giải quyết được việc làm mới, phải cho người lao động thôi việc thì phải trả trợ cấp mất việc làm

Trường hợp vì lý do thay đổi cơ cấu, công nghệ mà người sử dụng lao động buộc phải cho người lao động nghỉ việc thì phải tiến hành trao đổi với đại diện tập thể lao động trước khi ra quyết định và phải thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trước 30 ngày.

Vì thay đổi cơ cấu, công nghệ, người sử dụng lao động không thể giải quyết được việc làm mới mà phải cho người lao động nghỉ việc, người sử dụng lao động vẫn có trách nhiệm báo trước cho người lao động theo quy định của khoản 2 Điều 38 Bộ luật Lao động năm 2012.

Theo chính sách đồn điền đổi thửa đất ruộng của gia đình nhà tôi đã được gom lại thành một mảnh. Tôi muốn chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi từ trồng lúa sang chăn nuôi kết hợp.

Cơ cấu tổ chức quản lý công ty TNHH một thành viên (MTV) do cá nhân làm chủ sở hữu bao gồm Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

Tổ chức của Quốc Hội bao gồm những cơ cấu bên trong được lập ra để giúp Quốc Hội thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình. Tổ chức của Quốc Hội do Hiến pháp và luật tổ chức Quốc Hội quy định.

Công ty chứng khoán là doanh nghiệp hoạt động kinh doanh chứng khoán, thực hiện một, một số hoặc toàn bộ các nghiệp vụ: môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động vì thay đổi cơ cấu công nghệ.

Mô hình tổ chức và cơ cấu quản lý của sàn giao dịch bất động sản được quy định tại Điều 25 Thông tư số 11/2015/TT-BXD.

Việc cho thôi việc đối với nhiều người lao động vì lý do thay đổi cơ cấu, công nghệ chỉ được tiến hành sau khi đã trao đổi với tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở và thông báo trước 30 ngày cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh.

Thay đổi cơ cấu, công nghệ gồm các trường hợp sau đây: Thay đổi cơ cấu tổ chức, tổ chức lại lao động; Thay đổi sản phẩm, cơ cấu sản phẩm; Thay đổi quy trình, công nghệ, máy móc, thiết bị sản xuất, kinh doanh gắn với ngành, nghề sản xuất, kinh doanh.

Trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ thì người sử dụng lao động có trách nhiệm xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động; trường hợp có chỗ làm việc mới thì ưu tiên đào tạo lại người lao động để tiếp tục sử dụng.

Viện kiểm sát nhân dân là một trong những bộ phận hợp thành hệ thống cơ quan của bộ máy nhà nước của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Viện kiểm sát nhân dân trong tổ chức và hoạt động cấu thành một hệ thống tương đối chặt chẽ riêng.

Cơ cấu tổ chức công ty TNHH có 12 thành viên sáng lập bao gồm Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Ban kiểm soát.

Trong trường hợp người sử dụng lao động không thể giải quyết được việc làm mới mà phải cho người lao động thôi việc thì phải trả trợ cấp mất việc làm.

Công ty cổ phần có quyền lựa chọn tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình sau đây, trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc...

Trong trường hợp NLĐ đủ điều kiện hưởng lương hưu thì căn cứ theo quy định tại Bộ luật Lao động năm 2012 thì NLĐ sẽ không được hưởng trợ cấp thôi việc khi chấm dứt HĐLĐ...

Trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ mà ảnh hưởng đến việc làm của nhiều người lao động, thì người sử dụng lao động có trách nhiệm xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động theo quy định tại Điều 46 của Bộ luật này;

Người sử dụng lao động trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động đã làm việc thường xuyên cho mình từ 12 tháng trở lên mà bị mất việc làm theo quy định của pháp luật mỗi năm làm việc trả 01 tháng tiền lương nhưng ít nhất phải bằng 02 tháng tiền lương.