Thành viên cũ chỉ được chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho người khác không phải là thành viên công ty nếu các thành viên còn lại của công ty không mua hoặc không mua hết trong thời hạn 30 ngày

Để được bảo hộ nhãn hiệu thì công ty cần phải đáp ứng đủ các điều kiện mà pháp luật quy định.

Doanh nghiệp năm 2014 quy định công ty trách nhiệm hữu hạn bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu; chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

Quyền và nghĩa vụ của thành viên công ty được xác định khi thành viên đó được ghi nhận trong sổ thành viên công ty. Cơ sở pháp lí của việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của thành viên đó là các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Luật Doanh nghiệp 2014 không có quy định cấm đối với trường hợp cá nhân thành lập hộ kinh doanh thì không được đồng thời là chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Do đó các cá nhân hoàn toàn có thể thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Quyết định chuyển đối công ty cổ phần thành loại hình doanh nghiệp khác thể hiện một trong các quyền tự do kinh doanh của các cổ đông là chủ sở hữu của công ty cổ phần. Tuy nhiên, công ty cổ phần không thể tự do chuyến đổi sang bất kỳ loại hình tổ chức kinh tế nào.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu về thủ tục chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH một thành viên.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 thì công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được phép chuyển đổi sang công ty cổ phần.

DNTN có thể chuyển đổi thành công ty TNHH theo khoản 3 Điều 23 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/04/2010 về đăng ký doanh nghiệp

Pháp luật doanh nghiệp quy định trường hợp chuyển nhượng hoặc thay đổi phần vốn góp của các thành viên dẫn đến chỉ còn một thành viên trong công ty, công ty phải tổ chức hoạt động theo loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Cá nhân, người đại diện theo pháp luật của pháp nhân có thể uỷ quyền cho người khác xác lập, thực hiện giao dịch dân sự.

Thành viên trong công ty trách nhiệm hữu hạn được quyền chuyển nhượng phần vốn góp của mình theo quy định của pháp luật.

Điều 53 Luật doanh nghiệp 2014 có quy định vềchuyển nhượng phần vốn góp

Công ty TNHH không có quyền bán công ty của mình, tuy nhiên có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình cho người khác.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thay đổi vốn điều lệ trong trường hợp: Hoàn trả một phần vốn góp trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm,.

Nghĩa vụ của các thành viên trong công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, Không được rút vốn đã góp ra khỏi công ty dưới mọi hình thức.

Cá nhân có thể đồng là người đại diện theo pháp luật cho hợp tác xã của mình song song với việc làm người đại diện theo pháp luật cho công ty trách nhiệm hữu hạn mới.

Các doanh nghiệp đều có thể hoạt động thêm kinh doanh bất động sản nếu đáp ứng đủ điều kiện của khoản 1.2 Thông tư số 13 của Bộ Xây dựng.

Công ty trách nhiệm hữu hạn có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật.