Điều 111 Bộ luật lao động năm 2012 quy định về nghỉ hằng năm.

Công ty con không được đầu tư góp vốn, mua cổ phần của công ty mẹ. Các công ty con của cùng một công ty mẹ không được cùng nhau góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo lẫn nhau.

Chi nhánh công ty là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền.

Tôi mua biệt thự nghỉ dưỡng của công ty TNHH A là công ty con thuộc tập đoàn B và ký hợp đồng cam kết lãi suất 10% giá biệt thự mỗi năm. Nếu A bị phá sản hoặc giải thể thì B có trách nhiệm thế nào với các hợp đồng đã ký kết của A

Công ty mẹ có được phép ủy quyền cho chi nhánh sử dụng tài khoản.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về hợp đồng ủy quyền mua bán của công ty mẹ - con.

Đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng công ty có quyền chủ động ký kết các hợp đồng kinh tế, thực hiện các hoạt động kinh doanh...

Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm: 2.13. Chi đóng góp hình thành nguồn chi phí quản lý cho cấp trên.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn chi nhánh có quyền nộp phí quản lý cho cho doanh nghiệp không.

Điều 189 Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định một số hạn chế trong quan hệ công ty mẹ với công ty con

Các văn bản này có thể giúp bạn thực hiện công tác giám sát, quản lý về mô hình công ty mẹ-con.

Quyền và trách nhiệm của công ty mẹ đối với công ty con: Tùy thuộc vào loại hình pháp lý của công ty con, công ty mẹ thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình với tư cách là thành viên... và một số nội dung khác.

Các doanh nghiệp không thanh toán bằng tiền mặt trong các giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp. Các doanh nghiệp không phải tổ chức tín dụng không sử dụng tiền mặt khi vay và cho vay lẫn nhau.

Hai bên thoả thuận chấm dứt hợp đồng lao động

Một hoặc một số công ty có thể sáp nhập vào một công ty khác bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập.

Trong quá trình sử dụng tài khoản thanh toán, chủ tài khoản thanh toán, kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán (nếu có) được ủy quyền cho người khác...

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về việc mở sổ BHXh khi người lao động làm việc tại các chi nhánh của một công ty mẹ.