Cho vay là một hình thức cung cấp tín dụng thuộc hoạt động của Ngân hàng. Chỉ có các tổ chức tín dụng thì mới có thể kinh doanh các hoạt động của Ngân hàng.

Việc trả cổ tức cố định không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty. Dù công ty có kinh doanh thua lỗ thì vẫn phải trả chỗ cổ tức cố định như đã thỏa thuận, số tiền này có thể lấy từ nguồn vốn của công ty.

Trong trường hợp vay có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả hoặc trả không đầy đủ thì bên vay phải trả lãi trên nợ gốc và lãi nợ quá hạn theo lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố tương ứng với thời hạn vay tại thời điểm trả nợ.