Trường hợp đơn vị thuộc đối tượng đóng BHTN thành lập chi nhánh hoặc văn phòng đại diện có dưới 10 lao động thì những người lao động của chi nhánh hoặc văn phòng đại diện vẫn phải đóng BHTN kể cả các trường hợp luân chuyển lao động

Để được hưởng BHTN, trong thời hạn 3 tháng, kể từ ngày chấm dứt HĐLĐ, nếu chưa tìm được việc làm mới, NLĐ đăng ký thất nghiệp với trung tâm giới thiệu việc làm thuộc Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh có thẩm quyền.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về việc hưởng BHXH một lần.