Các doanh nghiệp khác không thuộc đối tượng tại điểm a nêu trên được khuyến khích lập Báo cáo tài chính giữa niên độ (nhưng không bắt buộc).

Công ty con sẽ phải cung cấp đầy đủ báo cáo tài chính hằng năm vào thời điểm kết thúc năm tài chính và có yêu cầu từ phía người đại diện theo pháp luật của công ty mẹ.

Doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động có nộp báo cáo tài chính không?

Hiện tại, pháp luật không quy định về nghĩa vụ giao, nhận báo cáo tài chínhkhi mua bán doanh nghiệp.

Khi tách một doanh nghiệp thành nhiều doanh nghiệp mới có tư cách pháp nhân, doanh nghiệp bị tách phải tiến hành khoá sổ kế toán, lập Báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật.

Thành viên góp vốn có các quyền được cung cấp báo cáo tài chính hằng năm của công ty; có quyền yêu cầu Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên hợp danh cung cấp đầy đủ và trung thực các thông tin về tình hình và kết quả kinh doanh của công ty.

Khi phát hiện sổ kế toán ghi bằng tay có sai sót thì không được tẩy xóa làm mất dấu vết thông tin, số liệu ghi sai mà phải sửa chữa theo một trong ba phương pháp sau: a) Ghi cải chính bằng cách gạch...