Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về ủy quyền chuyển nhượng tài sản thừa kế.

Người không phải là chủ sở hữu tài sản chỉ có quyền định đoạt tài sản theo ủy quyền của chủ sở hữu hoặc theo quy định của pháp luật