Căn cứ theo quy định tại khoản 5 Điều 2 Luật bảo hiểm xã hội 2006 thì đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là công dân Việt Nam đang trong độ tuổi lao động và không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.