Tài sản góp vốn khi thành lập doanh nghiệp phải được các thành viên, cổ đông sáng lập định giá theo nguyên tắc nhất trí hoặc do một tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá.

Luật sư tư vấn về căn cứ xác định giá đất khi nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp tại địa phương.

Tài sản góp vốn không phải là đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng phải được các thành viên, cổ đông sáng lập hoặc tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá và được thể hiện thành đồng Việt Nam.

Việc thanh toán chi phí định giá tài sản sẽ được thực hiện theo quy định của Khoản 3, 4 Pháp lệnh giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng; người phiên dịch trong TTDS.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về trường hợp định giá tài sản khi trộm cắp thẻ điện thoại.

Mẫu biên bản định giá tài sản.

Mẫu biên bản không tiến hành định giá được tài sản

Mẫu số 07-DS Đơn yêu cầu Tòa án ra quyết định định giá tài sản năm 2017 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)

Mẫu số 08-DS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)

Hội đồng định giá có nhiệm vụ xem xét quyết định về giá đối với tài sản đang tranh chấp theo đúng quy định của pháp luật và tự gải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ định giá và đưa ra kết quả định giá.

Thay đổi thành viên Hội đồng định giá là Ông (bà) … thay thế Ông (bà) … quy định tại khoản … Điều 2 Quyết định định giá tài sản và thành lập Hội đồng định giá tài sản số……/…../QĐ-ĐG ngày….tháng....năm … của Tòa án nhân dân.

Giá dịch vụ nhà chung cư được xác định theo nguyên tắc tính đúng, tính đủ các chi phí, một phần lợi nhuận định mức hợp lý để quản lý, vận hành nhà chung cư hoạt động bình thường.

Theo quy định của pháp luật, việc xác định giá dịch vụ nhà chung cư dựa trên căn cứ nào? Rất mong được sự giải đáp của Chuyên mục (Đỗ Anh Tú, KĐT Việt Hưng, Hà Nội).

Đương sự có tự mình quyền thoả thuận định giá tài sản đang tranh chấp hoặc lựa chọn đơn vị, tổ chức thẩm định giá tài sản hay yêu cầu tòa án thực hiện việc thẩm định.

Phương pháp so sánh là phương pháp phổ biến để định gía đất khi có các cuộc mua bán những mảnh đất tương tự mảnh đất mục tiêu trên thị trường.

Tài sản góp vốn khi thành lập doanh nghiệp phải được các thành viên, cổ đông sáng lập định giá theo nguyên tắc nhất trí; nếu tài sản góp vốn được định giá cao hơn so với giá trị thực tế tại thời điểm góp vốn thì các thành viên.

Tài sản góp vốn có thể là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam

Tài sản góp vốn không phải là tiền khi thành lập doanh nghiệp có thể được thực hiện bởi tất cả các cổ đông theo nguyên tắc nhất trí. Trong trường hợp không thống nhất được thì các cổ đông nhờ hoặc thuê một tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tụcđề nghị định giá lại tài sản thi hành án để quý vị tham khảo.

Người nào trộm cắp tài sản của người khác có giá trị từ năm trăm nghìn đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới năm trăm nghìn đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng...