Tòa án cho hưởng án treo đối với trường hợp phạt tù không quá 3 năm và căn cứ vào nhân thân của nhân thân và các tinh tiết giảm nhẹ (nếu có).

Án treo được hiểu là trường hợp miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện, mà không phải là một loại hình phạt theo đó một người bị xử phạt tù nhưng có đủ các điều kiện để không cần phải chấp hành hình phạt tù và phải chịu thời gian thử thách do Tòa án ấn định.

Khi xử phạt tù không quá ba năm, căn cứ vào nhân thân của người phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ, nếu xét thấy không cần phải bắt chấp hành hình phạt tù, thì Tòa án cho hưởng án treo và ấn định thời gian thử thách từ một năm đến năm năm.

Khi xử phạt tù không quá ba năm, căn cứ vào nhân thân của người phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ, nếu xét thấy không cần phải bắt chấp hành hình phạt tù, thì Tòa án cho hưởng án treo và ấn định thời gian thử thách từ một năm đến năm năm.

Điều 104 Bộ luật hình sự 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009 quy định về Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác.

Tội môi giới mại dâm được quy định rất cụ thể tại Điều 255 Bộ luật hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009).

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp không sử dụng hung khí để gây thương tích cho người khác thì có được hưởng án treo không.

Khi xử phạt tù không quá ba năm, căn cứ vào nhân thân của người phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ, nếu xét thấy không cần phải bắt chấp hành hình phạt tù...

Việc xử lý người chưa thành niên phạm tội chủ yếu nhằm giáo dục, giúp đỡ họ sửa chữa sai lầm, phát triển lành mạnh và trở thành công dân có ích cho xã hội.

Khi đã chấp hành xong thời gian thử thách, sau 01 năm nếu anh (chị) không phạm tội mới thì thuộc đối tượng đương nhiên được xóa án tích.

Tính chất pháp lý của án treo được thể hiện án treo là biện pháp miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện.

Luật sư tư vấn về phạm tội cưỡng đoạt tài sản...

Khi xử phạt tù không quá ba năm, căn cứ vào nhân thân của người phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ, nếu xét thấy không cần phải bắt chấp hành hình phạt tù, thì Tòa án cho hưởng án treo và ấn định thời gian thử thách từ một năm đến năm năm.

Khi xử phạt tù không quá ba năm, căn cứ vào nhân thân của người phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ, nếu xét thấy không cần phải bắt chấp hành hình phạt tù, thì Tòa án cho hưởng án treo và ấn định thời gian thử thách từ một năm đến năm năm.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn quy định về điều kiện được hưởng án treo.