Khi tiến hành xây dựng thì khoảng cách giữa đường giao thông và công trình xây dựng phải đáp ứng quy định tại mục 2.8.5. của quy chuẩn xây dựng Việt Nam 2008 về Khoảng lùi của công trình.