Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15.05.2014 quy định về thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền.

Theo quy định của pháp luật đất đai, hồ sơ đăng ký cấp sổ đỏ bao gồm: đơn xin cấp Giấy chứng nhận; chứng minh nhân dân, hộ khẩu thường trú của người sử dụng đất,...

Hồ sơ đăng ký, cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ) lần đầu được quy định tại Thông tư 24/2014/TT-BTNMT liên quan đến hồ sơ địa chính.