Việc cơ sở sản xuất, kinh doanh không có biện pháp xử lý giảm thiểu tiếng ồn, khí thải ra môi trường là vi phạm pháp luật và bị xử phạt vi phạm hành chính.

Nhà máy xả thải gây ô nhiễm môi trường có thể sẽ phải chịu các trách nhiệm pháp lý như sau: trách nhiệm hình sự về các tội ô nhiễm môi trường, trách nhiệm hành chính, trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

Bảo vệ môi trường là nghĩa vụ của tất cả người dân Việt Nam. Tùy theo mức độ, người có hành vi gây ô nhiễm môi trường có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.