Công ty Luật TNHH Everest tư vấn thời gian làm việc vào ngày nghỉ của người lao động.

Thời giờ làm việc bình thường không quá 08 giờ trong 01 ngày và 48 giờ trong 01 tuần.

Thời hạn tạm đình chỉ công việc không được quá 15 ngày, trường hợp đặc biệt cũng không được quá 90 ngày.

Luật sư tư vấn về việc khởi kiện...