-->

Việc quyết toán thuế trường hợp giảm trừ gia cảnh không phụ thuộc vào thời điểm đăng ký mà phụ thuộc vào thời điểm phát sinh điều kiện miễn trừ gia cảnh.

Luật bảo hiểm xã hội có quy định về trường hợp nghỉ hưu trước tuổi.

Điều 28.Điều kiện hưởng chế độ thai sản:1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:a) Lao động nữ mang thai;...

Theo quy định tại Điều 27 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 vợ, chồng có trách nhiệm liên đới thực hiện nghĩa vụ trả nợ khi vợ chồng ly hôn

Những người thừa kế có quyền yêu cầu phân chia di sản bằng hiện vật; nếu không thể chia đều bằng hiện vật thì những người thừa kế có thể thoả thuận về việc định giá hiện vật và thoả thuận về người nhận hiện vật; nếu không thoả thuận được thì hiện vật được bán để chia

Di sản thừa kế được chia cho những người thừa kế theo trình tự, thủ tục quy định.

Tranh chấp thừa kế về đất đai được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự, tố tụng dân sự và đất đai.

Nếu ông bà bạn mất không để lại di chúc thì những người thừa kế theo pháp luật có quyền yêu cầu phân chia di sản thừa kế theo quy định của pháp luật.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp xuất nhiều mã hàng trùng nhau thì phải làm thế nào.

Bên vay tài sản là tiền thì phải trả đủ tiền khi đến hạn; nếu tài sản là vật thì phải trả vật cùng loại đúng số lượng, chất lượng, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

Nếu người sử dụng lao động không giải quyết cho thì có thể gửi đơn khiếu nại lên Thanh tra lao động hoặc ban chấp hành công đoàn cơ sở để được giải quyết.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về trường hợp chia tài sản chung sau khi ly hôn...

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về trường hợp chia tài sản sau khi ly hôn...

Một người có từ 2 sổ BHXH trở lên ghi thời gian đóng BHXH không trùng nhau thì cơ quan BHXH thu hồi tất cả các sổ BHXH, sau đó hoàn chỉnh lại cơ sở dữ liệu, in thời gian đóng...

Đăng ký biến động được thực hiện đối với trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận hoặc đã đăng ký mà có thay đổi sau đây: Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền...

Luật sư tư vấn giao kết hợp đồng...

Văn bản công chứng có hiệu lực kể từ ngày được công chứng viên ký và đóng dấu của tổ chức hành nghề công chứng

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp không được trả lương khi chấm dứt hợp đồng.

Nhà nước khuyến khích các bên tranh chấp đất đai tự hòa giải hoặc giải quyết tranh chấp đất đai thông qua hòa giải ở cơ sở.

Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế.