-->

Công ty tư nhân theo quy định sẽ không có ban kiểm soát như vậy không phù hợp với quy định của Ngân hàng nhà nước về công ty môi giới tài chính tiền tệ. Như vậy việc thành lập công ty tư nhân về môi giới tiền tệ là không thể được.