Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về hiệu lực của biên bản họp gia đình lập cách đây 10 năm.

Thời điểm mở thừa kế là thời điểm người có tài sản chết. Trong trường hợp Toà án tuyên bố một người là đã chết thì thời điểm mở thừa kế là ngày được xác định tại khoản 2 Điều 81 của Bộ luật này.

Theo quy định tại Điều 121 BLDS 2005 thì biên bản họp gia đình sẽ là một giao dịch dân sự.

Khi vợ hoặc chồng muốn sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ di chúc chung thì phải được sự đồng ý của người kia; nếu một người đã chết thì người kia chỉ có thể sửa đổi, bổ sung di chúc liên quan đến phần tài sản của mình

Điều 655 bộ luật dân sự 2005 quy định về di chúc bằng văn bản không có người làm chứng như sau:"Người lập di chúc phải tự tay viết và ký vào bản di chúc".

Di chúc được coi là hợp pháp nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 652 Bộ luật Dân sự năm 2005

Hiệu lực của hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất.

Luật Đất đai quy định: Không được chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong các trường hợp sau: 1. Đất sử dụng không có giấy tờ hợp pháp; 2. Đất giao cho tổ chức mà pháp luật quy định không được phép chuyển nhượng quyền sử dụng; 3. Đất đang có tranh chấp.