Luật sư tư vấn về điều kiện, thủ tục kinh doanh vận tải hàng hóa; Các loại thuế mà doanh nghiệp phải nộp khi đăng ký kinh doanh vận tải hàng hoá.

Doanh nghiệp anh (chị) không tiến hành đăng ký kinh doanh vận tải nhưng lại thực hiện hành vi vận chuyển hàng hóa thì công ty anh (chị) đã vi phạm pháp luật về việc không có giấy phép kinh doanh.