Pháp luật quy định thế nào về trách nhiệm của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.