-->

Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó không thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả.

Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp không thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả.