Điều 13 của Nghị định 90/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2011 của Chính Phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp có quy định về điều kiện phát hành trái phiếu có quy định về điều kiện phát hành trái phiếu của công ty cổ phần.

Phát hành trái phiếu riêng lẻ là phát hành trái phiếu cho dưới một trăm (100) nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chuyên nghiệp và không sử dụng phương tiện thông tin đại chúng hoặc internet.

Tư vấn pháp luật về doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp...

Hỏi: Đề nghị Luật sư tư vấn, thủ tục chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ của công ty chứng khoán? (Hoàng Minh - Hà Nội)