Bên có nghĩa vụ phải thực hiện nghĩa vụ thanh toán nhưng chậm thanh toán thì bên bị vi phạm hợp đồng có quyền yêu cầu trả tiền lãi trên số tiền chậm trả đó theo lãi suất nợ quá hạn trung bình trên thị trường tại thời điểm thanh toán tương ứng với thời gian chậm trả.

Điều 50 Luật thương mại 2005 quy định cụ thể về thanh toán.

Lao động nữ được nghỉ trước và sau khi sinh con là 06 tháng.Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ 02 trở đi, cứ mỗi con...

Điều kiện hưởng, mức hưởng và thời gian hưởng trợ cấp thôi việc được xác định theo Điều 48 Bộ luật lao động 2012.

Nhận lại tài sản thế chấp do người thứ ba giữ, khi nghĩa vụ được bảo đảm bằng thế chấp chấm dứt hoặc được thay thế bằng biện pháp bảo đảm khác

Hợp đồng mua trả chậm hoặc trả dần phải được lập thành văn bản. Bên mua có quyền sử dụng vật mua trả chậm, trả dần và phải chịu rủi ro trong thời gian sử dụng, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

Người lao động theo quy định của pháp luật mà có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

Người có thẻ BHYT đi khám, chữa bệnh vượt tuyến, điều trị tại Bệnh viện tuyến Trung ương, có xuất trình thẻ BHYT sẽ được quỹ BHYT thanh toán 40% chi phí khám, chữa bệnh trong phạm vi và mức hưởng BHYT

Nếu người lao động chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì sẽ được thanh toán bằng tiền những ngày chưa nghỉ theo quy định tại Bộ Luật lao động và Nghị định số 05/2015/NĐ-CP.

Cổ đông chưa thanh toán hay chưa thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký thì vẫn phải chịu trách nhiệm tương ứng với tổng giá trị cổ phần đã đăng ký mua đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty.

Khi cổ đông chỉ thanh toán một phần số cổ phần đã đăng ký mua, công ty được quyền bán số cổ phần chưa thanh toán và phải thực hiện thủ tục đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ và thay đổi cổ đông sáng lập trong thời hạn 30 ngày.

Theo Điều 157 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định về các trường hợp và điều kiện giải thể doanh nghiệp

Luật sư tư vấn trường hợp giải quyết quyền lợi của người chuyển nhượng quyền sử dung đất khi bên nhận chuyển nhượng không thực hiện đúng nghĩa vụ.

Hợp đồng thuê nhà ở phải được lập thành văn bản, nếu thời hạn thuê từ sáu tháng trở lên thì phải có công chứng hoặc chứng thực và phải đăng ký, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác

Trong trường hợp bên mua điện không trả tiền điện và đã được bên bán điện thông báo hai lần thì sau mười lăm ngày, kể từ ngày thông báo lần đầu tiên, bên bán điện có quyền ngừng cấp điện.

Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội thì người sử dụng lao động có trách nhiệm giải quyết chế độ ốm đau, thai sản cho người lao động, sau đó người sử dụng lao động thực hiện quyết toán với tổ chức bảo hiểm xã hội

Trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động1. Ít nhất 15 ngày trước ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho người lao động biết thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động

Áp dụng hình thức xử lý kỷ luật sa thải: Hình thức được người sử dụng lao động áp dụng trong những trường hợp sau đây: Người lao động có hành vi trộm cắp, tham ô, đánh bạc, cố ý gây thương tích, sử dụng ma tuý trong phạm vi nơi làm việc, tiết lộ bí mật kinh doanh,...

Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bao gồm: Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn...

Những người lao động có ngày phép chưa nghỉ trong năm khi xin nghỉ việc sẽ được người sử dụng lao động tính trả lương những ngày đó...