Người lao động nộp đơn yêu cầu công ty trả lương mà công ty không giải quyết thì làm đơn lên phòng lao động thương binh và xã hội cấp huyện yêu cầu hòa giải viên lao động giải quyết.