Nội dung đề án bao gồm: - Căn cứ giải thể; - Phương án xử lí các vấn đề nhân sự, tài sản, tài chính; - Các giấy tờ xác định về nghĩa vụ tài chính cử đơn vị; - Quy định về trách nhiệm của thử trưởng đơn vị và cá nhân liên quan đối với việc giải thể này