Đương nhiên được xoá án tích: Người được miễn hình phạt. Người bị kết án không phải về các tội quy định tại Chương XI và Chương XXIV của Bộ luật này, nếu từ khi chấp hành xong bản án hoặc từ khi hết thời hiệu thi hành bản án người đó không phạm tội mới.

ma túy

Những người sau đây đương nhiên được xoá án tích: Người được miễn hình phạt... và một số nội dung khác.