Bên thế chấp có quyền bán, trao đổi, tặng cho tài sản thế chấp không phải là hàng hóa luân chuyển trong quá trình sản xuất, kinh doanh, nếu được bên nhận thế chấp đồng ý hoặc theo quy định của luật.

Theo định của bộ luật dân sự thì việc thế chấp được thực hiện bằng chính tài sản của người thế chấp, và phải được lập thành văn bản và không chuyển giao quyền sở hữu.

Trách nhiệm đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và các thủ tục, giấy tờ liên quan.

Bảo lãnh là việc người thứ ba (sau đây gọi là bên bảo lãnh) cam kết với bên có quyền (sau đây gọi là bên nhận bảo lãnh) sẽ thực hiện nghĩa vụ thay cho bên có nghĩa vụ (sau đây gọi là bên được bảo lãnh).

Tài sản đã được thế chấp để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự có thể được cho thuê, cho mượn. Tuy nhiên, việc cho thuê, cho mượn tài sản thế chấp có cần sự đồng ý của bên nhận thế chấp?

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu.

Vợ có quyền thế chấp quyền sử dụng đất là tài sản chung của vợ chồng chị để vay vốn, sản xuất kinh doanh, nếu chồng chị đã có văn bản ủy quyền cho chị thay mặt mình thực hiện các giao dịch liên quan đến tài sản chung.

Đất được cấp cho hộ gia đình thì thuộc quyền sở hữu chung của tất cả mọi thành viên trong hộ gia đình. Nếu chị dâu anh (chị) là người có tên trong sổ hộ khẩu của gia đình vào thời điểm giao đất thì phải có chữ ký của người đó về việc đồng ý thế chấp sổ đỏ.

Bên thế chấp như sau được bán, trao đổi, tặng cho tài sản thế chấp không phải là hàng hóa luân chuyển trong quá trình sản xuất, kinh doanh, nếu được bên nhận thế chấp đồng ý hoặc theo quy định của luật.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về chuyển nhượng bất động sản đang thế chấp tại ngân hàng.

Theo quy định của pháp luật dân sự, sau khi thế chấp quyền sử dụng đất, người sử dụng đất có thể thế chấp quyền sử dụng đất nếu được bên nhận thế chấp đồng ý.

Do ngội nhà là tài sản đang được thế chấp tại ngân hàng nên các con của bác anh (chị) không có quyền kiện đòi tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất nếu chưa được giải chấp tại ngân hàng.

Được lập di chúc với tài sản đang thế chấp tại ngân hàng. Tuy nhiên phải có xác nhận của ngân hàng.

Mảnh đất được thế chấp để vay tiền nên nếu muốn chuyển đổi, chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải được sự đồng ý của bên nhận thế chấp.

GCNQSDĐ bị thế châp sẽ không thực hiện được thủ tục sang đăng ký biến động.

Một tài sản có thể được dùng để bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ dân sự, nếu có giá trị tại thời điểm xác lập giao dịch bảo đảm lớn hơn tổng giá trị các nghĩa vụ được bảo đảm, trừ trường hợp có thoả thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác

Trong trường hợp bên bảo đảm dùng tài sản không thuộc sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự thì chủ sở hữu có quyền đòi lại tài sản theo quy định.

Hợp đồng, văn bản giao dịch về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình phải được người có tên trên Giấy chứng nhận hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp luật về dân sự ký.

Điều 5 Nghị định 164/2004/NĐ-CP quy định về kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất để đảm bảo thi hành án thì việc kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất đã thế chấp sẽ được thực hiện theo quy định cụ thể.

Những người hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do người chết để lại, trừ trường hợp có thoả thuận khác