Quyền lựa chọn pháp luật áp dụng cho hợp đồng theo quy định hiện hành bị giới hạn về ba yếu tố: phạm vi, nội dung pháp luật và hậu quả áp dụng pháp luật nước ngoài và chứng minh pháp luật nước ngoài.