Khoản 19, 20 của Điều 4 Luật Các tổ chức tín dụng và các quy định tại Thông tư số 04/2013/TT-NHNN quy định về chiết khấu giấy tờ có giá trị của tổ chức tín dụng.

Người mua, thuê mua nhà ở xã hội không được phép cho thuê lại, thế chấp; trừ trường hợp thế chấp với ngân hàng để vay tiền mua, thuê mua chính căn hộ đó hoặc thỏa mãn đầy đủ các điều kiện quy định tại Nghị định số 188/2013/NĐ-CP.

Theo quy định của pháp luật đất đai, tổ chức kinh tế được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê có quyền thế chấp bằng quyền sử dụng đất tại các tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam.