Diện tích đất đo đạc trên thực tế của mảnh đất nhiều hơn so vói diện tích ghi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đồng thơi đất không có tranh chấp thì khi cấp hoặc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...

việc mua bán đất theo "sổ đỏ", nhưng diện tích thực tế lại lớn hơn diện tích đất trên "sổ đỏ", thì anh (chị) nên lựa chọn phương án trả lại đất cho người bán, vì việc chuyển quyền sở hữu chỉ căn cứ trên cơ sở hợp đồng mua bán giữa hai bên.

Khi mua đất, chủ sở hữu bất động sản thấy có sai xót trong thông tin giấy CNQSDĐ thì có thể yêu cầu đính chính.