Thửa đất mới hình thành từ việc tách thửa và thửa đất còn lại sau khi tách đều phải tiếp giáp với đường đi (hoặc quy hoạch đường đi) có chiều rộng mặt đường ≥ 3,5 m;...

Khi thực hiện thủ tục sang tên, tách thửa người sử dụng đất phải nộp thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ...

Điều 57 luật đất đai 2013 quy định về các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện các công việc sau: a) Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất; b) Thực hiện thủ tục đăng ký biến động...

Diện tích tối thiểu được phép tách thửa:nb) Đối với đất nông nghiệp:Diện tích tối thiểu được phép tách thửa lớn hơn hoặc bằng năm trăm mét vuông (500m2)

Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện theo Luật định.

Các thửa đất được hình thành từ việc tách thửa phải đảm bảo đủ các điều kiện sau: a) Có chiều rộng mặt tiền và chiều sâu so với chỉ giới xây dựng (đường giới hạn cho phép xây dựng công trình trên thửa đất) từ 3 mét trở lên...

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu

Thửa đất đang sử dụng được hình thành từ trước ngày văn bản quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về diện tích tối thiểu được tách thửa có hiệu lực thi hành mà diện tích thửa đất nhỏ hơn diện tích tối thiểu nhưng có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận thì...

Trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật

Luật sư tư vấn về diện tích đất tối thiểu để được tách thửa Thủ Đức như sau:...

Quyết định 49/2014/QĐ-UBND tỉnh Nghệ An có quy định về thửa đất hình thành sau khi tách thửa đất.

Diện tích tối thiểu được tách thửa đối với trường hợp hiện trạng sử dụng của thửa đất phù hợp với mục đích sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch điểm dân cư nông thôn...

Các thửa đất được hình thành từ việc tách thửa phải đảm bảo đủ các điều kiện sau: Có chiều rộng mặt tiền và chiều sâu so với chỉ giới xây dựng (đường giới hạn cho phép xây dựng công trình trên thửa đất) từ 3 mét trở lên;...

Theo thông tin bạn cung cấp thì thửa đất của nhà bạn sau khi quy hoạch còn lại 86m2, như vậy diện tích đất không đủ điều kiện để tách thửa.

Trường hợp bạn muốn hợp pháp hóa quyền sở hữu phần đất đó bạn có thể xin được hợp thửa đất đó với thửa đất khác liền kề để đủ phần diện tích đất tối thiểu theo quy định của địa phương.

Đối với mảnh đất ở nông thôn, UBND tỉnh quy định diện tích tổi thiểu được tách thửa đối với đất ở phù hợp với điều kiện và tập quán địa phương. Đối với mảnh đất ở đô thị, UBND cấp tỉnh ăn cứ vào quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đô thị...

Diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất ở theo Khoản 2 Điều 143 và Khoản 4 Điều 144 của Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh (sau đây gọi tắt là diện tích tối thiểu được phép tách thửa) được quy định như sau:...

Mua đất cách đây hơn 20 năm, hiện tại muốn tách thửa nhưng diện tích tách thửa lại nhỏ hơn diện tích tối thiểu theo quy định như vậy có thể tách được không?

Trường hợp thửa đất thuộc khu vực quy hoạch để sản xuất nông nghiệp: được phép tách thửa nhưng các thửa đất mới được hình thành và thửa đất còn lại phải đảm bảo diện tích tối thiểu là 500m2đối với đất nông nghiệp khác...