Công ty TNHH hai thành viên trở lên và công ty hợp danh có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Chủ doanh nghiệp tư nhân và thành viên hợp danh đều phải chịu trách nhiệm vô hạn đối với các khoản nợ của công ty. Tuy nhiên hai công ty này có sự khác nhau về chủ thể, vốn, tư cách pháp lý.

Nhãn hiệu tập thể và chỉ dẫn địa lý có những điểm giống và khác nhau cơ bản được quy định cụ thể trong Luật sở hữu trí tuệ 2005

Nhiều người thường nhầm lẫn giữa tên doanh nghiệp và tên thương mại của một doanh nghiệp, cho rằng chúng là một. Tuy nhiên, trên thực tế, đây là hai khái niệm khác nhau, được điều chỉnh bởi hai lĩnh vực pháp luật khác nhau.

Bộ luật Lao động năm 2012 quy định chi tiết về trợ cấp thôi việc và trợ cấp mất việc làm. Tuy hai loại trợ cấp này khác nhau về trường hợp làm phát sinh, nhưng có cách xác định đối tượng hưởng giống nhau (cho nên gọi chung là trợ cấp).