Khi soạn thảo điều lệ, doanh nghiệp cần lưu ý các vấn đề như điều lệ công ty không được làm trái lại với những quy định của pháp luật hay xâm phạm quyền lợi bên thứ 3; điều lệ công ty là một hợp đồng nhiều bên dựa trên nguyên tắc tự nguyện, thỏa thuận...

Hỏi: Tôi dự định thành lập mới một công ty. Đề nghị Luật sư tư vấn khi soạn thảo điều lệ cần lưu ý vấn đề gì? (Đỗ Ánh Minh - Hà Nội)

Các nội dung cơ bản khi soạn thảo Điều lệ công ty được quy định tại Điều 25 Luật doanh nghiệp năm 2014