Pháp luật hiện hành không cấm việc chuyển đất trồng lúa sang đất xây dựng chuồng trại chăn nuôi.

Điều 5 Nghị định số 42/2012 về quản lý, sử dụng đất trồng lúa như.

Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Điều 57 Luật đất đai 2013.

Đất trồng lúa nay muốn chuyển mục đích sử dụng đất để nuôi trồng thủy sản thì phải làm thủ tục xin phép chuyển mục đích sử dụng đất và phải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đồng ý.