Khi Phó giám đốc nghỉ phép cần thực hiện đầy đủ quy định theo pháp luật và nội quy của công ty.