Khi Phó giám đốc nghỉ phép cần thực hiện đầy đủ quy định theo pháp luật và nội quy của công ty.

Người có quyền giao kết hợp đồng với người lao động phải là người đại diện theo pháp luật quy định tại điều lệ của doanh nghiệp...