-->

Trường hợp người sử dụng đất có được mảnh đất trên là từ việc mua bán, chuyển nhượng giữa cá nhân với nhau, do đó trong quá trình sử dụng đất, người sử dụng đất có trách nhiệm nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Luật sư tư vấn về thuế và phí phải nộp khi chuyển nhượng bất động sản.