Điều 42 Luật doanh nghiệp 2014 nêu rất rõ các trường hợp đặt tên bị coi là gây nhầm lẫn với tên doanh nghiệp đã đăng ký.

Sau khi phát hiện có sai sót trong giao dịch với khách hàng, bạn đã yêu cầu khách hàng trả lại tiềnnhưng người này vẫn cố ý chiếm giữ trái phép tài sản thì có thể sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 141 Bộ luật Hình sự

Nhãn hiệu được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây: Là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc;... và một số nội dung khác.

Tên trùng là tên tiếng Việt của doanh nghiệp đăng ký viết giống với tên tiếng Việt của doanh nghiệp đã đăng ký; Tên gây nhầm lẫn là tên đọc giống như tên doanh nghiệp đã đăng ký, cụ thể các trường hợp được quy định tại khoản 2 Điều 42 Luật doanh nghiệp năm 2014.

Trước khi thành lập doanh nghiệp, anh (chị) cần xác định loại hình doanh nghiệp muốn thành lập là công ty cổ phần, hay công ty trách nhiệm hữu hạn, hay công ty hợp danh, hay doanh nghiệp tư nhân.