Nghị quyết của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.

Tư vấn pháp luật của doanh nghiệp về điều kiện thông qua nghị quyết công ty...

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục không được thực hiện đúng như quy định nếu 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua.

cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài hủy bỏ một phần nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông nếu trình tự - thủ tục triệu tập họp và ra nghị quyết; nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ công ty.

Hiện nay về trình tự, thủ tục tiến hành các cuộc họp Đại hội đổng cổ đông doanh nghiệp đã có không ít sai sót, nhầm lẫn và bất cập. Việc không thực hiện đúng về trình tự, thủ tục tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có thể dẫn đến hủy bỏ nghị quyết ĐHĐCĐ

Ủy ban nhân dân xã Hương Nộn (huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) thông báo thu hồi đất ở của công dân căn cứ vào Nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã Hương Nộn; còn Ủy ban nhân dân huyện Tam Nông kết luận đây là trường hợp thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước.