Người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm.