Theo hướng dẫn tại điểm b Khoản 2 Điều 61 Nghị định 43/2014/NĐ-CP thì thời gian thực hiện thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất là không quá 30 ngày.