Mỗi người sinh ra đều có năng lực hành vi để giao tiếp, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình trong cuộc sống dân sự. Thế nhưng, nguyên tắc này chỉ được áp dụng trong chừng mực chủ thể có khả năng chịu trách nhiệm về những hệ quả của hành vi do mình thực hiện.

Người nghiện ma tuý, nghiện các chất kích thích khác dẫn đến phá tán tài sản của gia đình thì theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan, cơ quan, tổ chức hữu quan, Toà án có thể ra quyết định tuyên bố là người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

Trường hợp hai người tự nguyện kết hôn và sau khi kết hôn người chồng mới bị mất năng lực hành vi dân sự và hai bên đủ các điều kiện kết hôn thì hôn nhân vẫn hợp pháp.

Những giao dịch liên quan đến tài sản của người mất năng lực, hành vi phải được thực hiện thông qua người giám hộ.

Năng lực hành vi dân sự của cá nhân là khả năng của cá nhân bằng hành vi của mình xác lập, thực hiện quyền, nghĩa vụ dân sự.

Mất năng lực hành vi dân sự là khi một người do bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi của mình, theo yêu cầu của người có quyền lợi liên quan, Toà án ra quyết định tuyên bố mất năng lực hành vi.

Trong trường hợp vợ mất năng lực hành vi dân sự thì chồng là người giám hộ; nếu chồng mất năng lực hành vi dân sự thì vợ là người giám hộ.

Năng lực chịu trách nhiệm hình sự là khả năng nhận thức được tính chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi và khả năng điều khiển được hành vi ấy.

Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản...

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn thủ tục ly hôn với người mất năng lực hành vi dân sự...

Pháp luật quy định miễn trách nhiệm hình sự đối với trường hợp mất năng lực trách nhiệm hình sự, khi thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội.

Nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây:Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên; việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định; không bị mất năng lực hành vi dân sự;...

Giao dịch dân sự liên quan đến tài sản của người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự phải có sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật, trừ giao dịch nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt hằng ngày

Pháp nhân có năng lực pháp luật kể từ thời điểm tư cách pháp nhân phát sinh. Khác với năng lực pháp luật của cá nhân, năng lực pháp luật của pháp nhân do luật xác định về nội dung, phù hợp với đặc điểm của từng loại pháp nhân, thậm chí với từng pháp nhân.

Cách xác định người giám hộ đương nhiên của người mất năng lực hành vi dân sự theo Bộ luật dân sự năm 2015.

Điều 11 Thông tư số 07/2015/BKHĐT-QLĐT quy định về trình tự đăng tải thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Khi một người do bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi của mình thì theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan, Toà án ra quyết định tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự trên cơ sở kết luận của tổ chức giám định.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục đổi tên người nhận trợ cấp tuất hàng tháng của người hưởng dưới 15 tuổi hoặc người hưởng bị mất, hạn chế năng lực hành vi dân sự để quý vị tham khảo.

Trường hợp người chết không để lại di chúc, di sản thừa kế được chia theo pháp luật

Tình trạng không có năng lực hành vi là không có năng lực hành vi người ở trong tình trạng không thể tự mình thực hiện các quyền và nghĩa vụ mà mình là chủ thể.