Việc rút đơn khởi kiện của nguyên đơn trước khi mở phiên toà phải được làm thành văn bản