-->

Tư vấn pháp luật về thủ tục thay đổi tên đại điện theo pháp luật của công ty TNHH...

Tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp.2. Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.3. Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân...

Hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được quy định tại đIỀU 43 nGHỊ ĐỊNH 78/2015/ND-CP

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH một thành viên.