Theo Bộ luật Dân sự năm 2015, các bên trong hợp đồng có yếu tố nước ngoài được quyền tự do lựa chọn pháp luật áp dụng.