-->

Gỉa sử sai phạm của chị là nghiêm trọng vi phạm quy định tai điều 38 Bộ luật Lao động thì người sử dụng lao động có quyền chấm dứt hợp đồng với người lao động. Trường hợp không thuộc điều 38 thì hành vi cho thôi việc đó là trái pháp luật.

Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật người sử dụng lao động phải nhận người lao động trở lại làm việc và phải trả tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cộng với ít nhất 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động

Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 12 tháng liên tục đối với người làm theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, đã điều trị 06 tháng liên tục...

Người sử dụng lao động cho người lao động thôi việc mà vi phạm quy định về thời hạn báo trước thuộc một trong các trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật. Khi đó, người sử dụng lao động phải thực hiện các nghĩa vụ tại Điều 42 Bộ luật Lao động 2012.

Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn nhưng phải thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật đối với người sử dụng lao động.

Người lao động sẽ phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động và một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày làm việc không báo trước và hoàn trả chi phí đào tạo

Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật thì người lao động không được trợ cấp thôi việc và phải thực hiện nghĩa vụ đối với người sử dụng lao động.

Nghĩa vụ của chị trong trường hợp này được quy định tại điều 43 Bộ luật Lao động bao gồm: Không được trợ cấp thôi việc và phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương.....

Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày, trừ trường hợp quy định tại Điều 156 của Bộ luật này

Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền huỷ bỏ thoả thuận thử việc mà không cần báo trước và không phải bồi thường nếu việc làm thử không đạt yêu cầu mà hai bên đã thoả thuận...

Người lao động bị kết án tù giam, tử hình hoặc bị cấm làm công việc ghi trong hợp đồng lao động theo bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Toà án.

Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động: 1. Người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong những trường hợp sau đây: a) Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động...