Trước khi nhận người lao động vào làm việc, người sử dụng lao động và người lao động phải trực tiếp giao kết hợp đồng lao động.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn luật khi người sử dụng lao động không trả lương.